proports-s

(上): 人體比率 達文西繪

近日有機會接觸另類醫學理論 與傳統中醫西醫說法很不同 原來人體也是一個小宇宙 充滿神秘奧妙 各家解讀各自不同 與大自然 被稱為大宇宙一樣 各家解讀也各自不同 佛家云:<一花一世界  一砂一世界  一花一如來  一砂一如來> 何況一個生命體--身體--自然也是一個小宇宙 與大自然是一個大宇宙相同 所以 不管大宇宙小宇宙 皆如佛家所云 自成一個世界 自成一個如來 

 

聖經記載: 上帝是氣化成靈的靈性  所以天空的星斗  也就是宇宙的空間  就是他的靈性  上帝依他的形象造人  人類是上帝所造的  上帝是依照星斗的排列組合   用靈性方法而造就了現在的我們身體  因此由我們了解身體的構造  就能知道宇宙星球的排列組合  所以說大周天代表宇宙星際的運行  小周天就代表人體的氣脈運行  人體的運行達到順暢後就能與大周天接軌  如此最終的想法  就靠你自己去體會了

 

大小周天原都屬內煉術語: 周天本古代天文學術語 是觀測天象者所看到天體上的大圓周 稱為黃道  黃道畫為三百六十度 在其兩側的八度內即為黃道帶 布列各星辰 並在其上運行 凡二十八宿及諸星 皆循天左行 一日一夜為一周天  內丹家根據天人相應觀點 借用天文學〝周天〞術語 用以概括丹道功法

 

內丹家所描寫丹道功法: 小周天指氣行周天 大周天指神行周天 謂人身本一小天地 氣血周流 一晝夜一周  即是一周天  小周天乃氣行周天 大周天乃神行周天  然所謂氣行神行者 皆在定中行之 特功夫深淺不同而已  當煉精化氣時 以我寂靜 感召外來真陽 入我身中  當真陽來時 渾身上下 俱感酥軟而轉麻木 由麻木而入混沌 不識不知  即我之虛空  我之小天地  融化而入於乾坤之大天地  當煉氣化神之際 神息俱定於虛空之中  小周天者 煉精化氣之三昧也  大周天者 煉氣化神之三昧也  指小大還丹 小還大而分之小周大周 是同一氣行 而復有小大周天之別也

 

醫家和丹家所言有所不同  醫學認為任督二脈一通為小周天 奇經八脈全通即為大周天  丹家則認為任督通僅為氣的運轉 為煉丹打通道路而已  必須運藥周流 才叫小周天 

 

結論:

道家的說法 聖經的說法 醫家的說法 佛家的說法 皆隱喻這種大小宇宙的觀念 不管大宇宙 小宇宙 世界之大無外 世界之小無內 皆一以貫之(這又是儒家的說法) 人固當謙虛 敬畏 有容有忍 韜光養晦 韜其器度 養其高度 則幾無愧 是個<大丈夫>呢!(人>大>天>夫---我看達文西所繪人體比率圖 有這種味道) 

 

 

 

    文章標籤

    身體健康

    全站熱搜

    ijken 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()